Общи условия (Условия за ползване)

print Печат

Настоящите Общи условия (Условия за ползване) са предназначени за уреждане на взаимоотношенията между Търговеца и Ползвателите на уебсайта за електронна търговия https://avlonbg.com, на основание Глава IV, раздел I „Договор извън търговски обект и договор от разстояние” от ЗЗП. Общите условия регламентират реда, по който Търговецът предоставя стоки и услуги на Ползвателите.

С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана чрез електронни средства за комуникация като телефон, електронна поща и др.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате този уебсайт.

Дефиниции валидни при тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия

А. https://avlonbg.com е уебсайт във виртуалното Интернет пространство, който е собственост на Търговеца.

Б. „Уебсайт“, преведено от английски “website”, е съвкупност от взаимно свързани страници, които са достъпни чрез своя постоянен адрес (URL) и съдържат електронни документи, текст, изображения, видео или други материали форматирани посредством HTML или друг протокол и достъпвани посредством HTTP или друг протокол.

В. „Търговец“ е търговско дружество „ТЕХНИКА - ЗН” ООД, ЕИК 203143532, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Слатина, ул. Велчо Атанасов 19, П.К. 1505; адрес за кореспонденция:гр. София, р-н Слатина, ул. Велчо Атанасов 19, П.К. 1505, телефон за връзка: 0888 781 078, e-mail: office@techniczn.com. Актуална контактна информация е достъпна на страница https://avlonbg.com/kontakti.

„ТЕХНИКА - ЗН” е юридическо лице, което е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност № BG203143532.

Г. „Стоки и услуги“ означава продукти и/или услуги, предлагани от Търговеца чрез уебсайт за електронна търговия https://avlonbg.com.

Стоките и Услугите предоставяни на сайта са предмет на постоянно развитие и допълване и се предоставят само при условията на тези Общи условия и описанията на уебсайта.

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипервръзки, разположени на сървъра обслужващ https://avlonbg.com или чрез заплащане на платени услуги предлагани от него, Потребителя се съгласява изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на уебсайта.

Д. „Продажна цена“ е крайната цена на предлаганото количество стоки и/или услуги, посочена на съответната страница на уебсайт https://avlonbg.com.

Е. „Ползвател“ означава всяко лице, субект на правото, което използва уебсайта за електронна търговия https://avlonbg.com.

Ж. „Потребител“ е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, което ползва Услугите, които са достъпни посредством сайта https://avlonbg.com.

Ако физическото лице не е навършило 14-годишна възраст (малолетен), изявленията по смисъла на настоящите общи условия се осъществяват само чрез неговите законни представители – родители или настойници. Физическо лице на възраст от 14 години до навършване на 18 годишна възраст (непълнолетен) извършва правни действия със съгласието на неговите родители или попечители.

З. „Случайно събитие“, е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно

И. „Форсмажорни обстоятелства“, означава всяко действие, събитие, липса, пропуск или инцидент извън разумния контрол на Търговеца, включително по-специално: (a) стачки, закриване на предприятие и масово уволнение на работници; или (б) граждански вълнения, бунтове, нашествия, терористични атаки или заплахи за такива, война (декларирана или недекларирана), заплаха или подготовка за война; или (в) пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, срутване, епидемия или други природни бедствия; или (г) съответствие с всеки един закон или правителствено нареждане, правило, разпоредба или предписание, или всички действия предприети от правителствени или обществени власти, включително и без ограничение от налагане на ембарго, ограничения на вноса или износа, квоти или други ограничения или забрани; (д) прекъсване или повреда на комунални услуги, включително, но не ограничени до прекъсване на електрозахранването, подаването на газ или водоснабдяването; или (е) невъзможност за използване на железопътен транспорт, морски, въздушен, шосеен транспорт или друг вид обществен или частен транспорт; или (ж) невъзможност да се използват обществените или частни телекомуникационни мрежи.

Й. Надзорни органи, осъществяващи контрол върху дейността на онлайн магазин https://avlonbg.com:

Комисия за защита на потребителите (КЗП)

 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет. 3, 4 и 6
 • Данни за кореспонденция: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет. 3, 4 и 6
 • Телефон: (02) 933 05 65
 • E-mail: info@kzp.bg 
 • Уебсайт: https://kzp.bg/

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
 • Телефон: (02) 915 35 18
 • E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

I. Продукти, цени, начин на плащане

 1. Основната информация и характеристики на стоките, предлагани от Търговеца чрез уебсайт за електронна търговия https://avlonbg.com са описани възможно най-подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

 2. Всички цени, посочени в https://avlonbg.com са с включен ДДС (без допълнителни такси) и са обозначени по ясен и разбираем начин. Цените са в български лева и се отнасят за съответното количество стоки.

 3. Съобщението за намалени цени в продуктовата страница е с поставяне на новата цена преди старата (която се показва задраскана). В непосредствена близост до двете цени е посочен и процента отстъпка от старата цена.

 4. Стойността на разходите за доставка не е включена в цената на предлаганите стоките, но може ясно да се изчисли и види в страница Количка (когато е добавен минимум един продукт и след като потребителя е избрал предпочитаната от него куриерска услуга), още преди потребителя да е заявил желание за сключване на договор от разстояние.

 5. Начините на плащане и доставка, при които Търговецът се задължава да достави стоките или да извърши услугите, са описани подробно в страницата https://avlonbg.com/content/dostavka-plashtane.

 6. Според избраният начин на плащане, Търговецът има право да иска авансово плащане на заявеното количество стоки и услуги до пълния размер на продажната цена.

 7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

 8. Търговецът си запазва правото по всяко време да променя информацията публикувана в уебсайта, в това число информацията, която се отнася до стоки, техните цени и характеристики, без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.

  Промените влизат в сила от момента на публикуването им. Сключени договори се изпълняват в съответствие с условията, действащи в момента на сключването им.

  Поради организационни и технологични причини е възможно забавяне в актуализацията на някои цени в https://avlonbg.com.

 9. Търговецът не носи отговорност при невярно посочена от производителя информация за характеристиките на предлагани стоки и услуги или за производствени дефекти.

 10. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите или техните опаковки.

  Търговецът насърчава потребителите винаги да сигнализират за допуснати грешки относно цени и характеристики на продукти, така че да бъдат предприети навременни действия за тяхното коригиране. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта https://avlonbg.com, Търговецът си запазва правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

 11. Част от информацията публикувана в уебсайта е възможно да се отнася до продукти и услуги, които не се предлагат за продажба и/или не са достъпни за покупка в момента на поръчка. Търговецът се старае да предоставя актуална информация относно моментните стокови наличности, но поради технически и организационни причини https://avlonbg.com не гарантира 100% актуалност на тази информация. За да проверите със сигурност за наличността на даден продукт, свържете се с нас на посочените координати за връзка в страница https://avlonbg.com/kontakti.

II. Сключване на договор за покупко-продажба

Съгласно Закона за електронна търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП) преди потребителят да бъде обвързан от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, или от подобно предложение за сключване на договор, Търговецът е длъжен да предостави по ясен и разбираем начин безпрепятствен, пряк и постоянен достъп до Общите условия.

Уебсайтът https://avlonbg.com дава възможност на потребителите, които го ползват за неограничен достъп до страницата с Общи условия и свързаните с нея подстраници. Потребителя разполага с опцията да принтира страницата с Общи условия.

Публикуването на този уебсайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка относно стоките и услугите, предлагани чрез https://avlonbg.com.

А. Поръчка

 1. За да използва предоставяните от Търговеца стоки и услуги, Ползвателят е длъжен да попълни съответната електронна форма, достъпна в реално време в Интернет на страниците на https://avlonbg.com и да изрази съгласие с настоящите Общи условия.

 2. За сключване на договор по тези общи условия Ползвателят е длъжен да предостави верни и пълни данни, изискуеми и необходими за надлежното му изпълнение.

 3. Чрез поставяне на отметка в полетата „Приемам Политиката за сигурност“, „Приемам Общите условия“ и след натискане на виртуалния бутон „Потвърдете поръчката,“ Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

  Със записването му на съответен носител електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Ползвателят, който ползва Стоки и Услуги от https://avlonbg.com, изразява съгласието си с настоящите Общи условия от момента на започване на ползване на Стоките и Услугите.

 4. Преди извършване на изявлението по предходната алинея Ползвателят може свободно да редактира информацията, въведена от него преди да достигне до страницата, на която е разположен бутона „Потвърдете поръчката.“

Б. Сключване на договор

 1. Договорът между страните поражда действие от момента, в който съгласието, обективирано по начина, посочен в чл. II ал. 4, е получено от Търговеца.

 2. След сключване на договора с Ползвателя, Търговецът незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. II ал. 4 като представя на Ползвателя текст на екрана, информация по електронна поща или по друг начин, представяща потвърждението на съгласието на Ползвателя за ползване на избраните стоки и услуги.

 3. Договорът се сключва на български език.

 4. Търговецът не гарантира наличността на поръчаното количество продукти. В случай, че някой от поръчаните продукти не е наличен в момента на поръчката, Търговецът се свързва с Ползвателя на посочения от него имейл и/или телефон в срок от 7 дни, считано от извършване на поръчката, за да го информира за очакваната дата на доставка или да предложи алтернативен продукт.

 5. Ползвателят може да се съгласи или да откаже предложения от Търговеца срок за доставка, съответно предложения алтернативен продукт, като в тази хипотеза договорът между страните се прекратява автоматично, като нито Търговецът, нито Потребителя дължат каквото и да било обезщетение или други санкции един на друг.

 6. Търговеца не налага никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с него.

 7. При поръчка с малка разлика между актуалната и обявената цена, Търговецът поема разликата в цената за своя сметка, а Ползвателят заплаща обявената цена. Ако съществува съществена разлика между актуалната и обявената цена, Ползвателят бива уведомен своевременно по телефона в разумен срок спрямо обявеното работно време на търговските обекти на Търговеца, обявено в страница https://avlonbg.com/kontakti с възможност да се откаже от поръчката, ако актуалната цена не го удовлетворява.

В. Доставка

 1. Доставката се извършва от Търговеца на посочения от Ползвателя адрес за доставка чрез куриерски фирми, в срокове и условия, посочени на уеб страница https://avlonbg.com/content/dostavka-plashtane.

 2. Ползвателят, респективно трето, посочено от него лице, трябва да прегледа стоката в момента на доставка. При констатиране на липси и/или явни недостатъци (външни видими дефекти – повреди, удари и други щети), Ползвателят следва незабавно да уведоми представителя на куриерската фирма, която доставя стоката и услугата и Търговеца.

III. Право на отказ

 1. Търговецът уважава правото на Потребителя да се откаже от договора и да върне продукта, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

 2. Срокът за отказ е 15 (четиринадесет) дни, считано от датата на:
  - Приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя
  - Когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.
  - Сключване на договора, при договор за услуги.
 3. Продуктите могат да бъдат върнати само в случай, че те не са използвани, не е нарушена целостта на опаковката им и са във вида, в който са получени при доставката.
 4. За да упражни правото си на отказ от договора от разстояние, Потребителят може да попълни и подаде по електронен път стандартен формуляр за отказ или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора чрез изпращане на изявление в тази връзка на електронен адрес: office@techniczn.com.

 5. Изявленията на потребителите за отказ от договора се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Общи правила и условия за използване на сайта

www.avlonbg.com е интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чиито създател и собственик е фирма "ТЕХНИКА - ЗН" ООД. "ТЕХНИКА - ЗН" ООД Ви дава право да зареждате и разглеждате всички текстови и визуални материали, които са публикувани в този уебсайт само за лична употреба и с нетърговска цел и при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, видео материали и друга информация, създадена и поместена на www.avlonbg.com от екипа на "ТЕХНИКА - ЗН" ООД, са собственост на "ТЕХНИКА - ЗН" ООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Р. България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

www.avlonbg.com и "ТЕХНИКА - ЗН" ООД не носят отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайта www.avlonbg.com. "ТЕХНИКА - ЗН" ООД запазва правото си да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не е с комерсиална цел и не причинява вреди за www.avlonbg.com и "ТЕХНИКА - ЗН" ООД и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на Търговеца и посочване на линк към уебсайта на www.avlonbg.com. Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на www.avlonbg.com и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на www.avlonbg.com уебсайт. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. "ТЕХНИКА - ЗН" ООД си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

Разрешава се използване на текстове и снимки от каталожната част на www.avlonbg.com за комерсиални цели само след подписано споразумение. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред освен, ако е налице изрично писмено съгласие на "ТЕХНИКА - ЗН" ООД за съответния вид използване.

Наличните препратки от този уебсайт към уебсайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше улеснение. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този уебсайт. Avlonbg.com не контролира тези уебсайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. Avlonbg.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези уебсайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Натискайки бутона "Потвърдете поръчката", потребителят поема задължение за заплащане на сумата по поръчката.

Ограничение на отговорността

www.avlonbg.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, (включително щети от пропуснати ползи), от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този уебсайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо www.avlonbg.com за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че вследствие на използването на този сайт, или материали от него от Ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на стоки, Вие поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Защита на личните данни на потребителите

"ТЕХНИКА - ЗН" ООД се задължава да защитава предоставените от Вас лични данни по време на регистрацията Ви в уебсайта. Подадената от Вас информация е конфиденциална и няма да бъде предоставяна на трети страни (изключение тук прави куриерската фирма, която ще обслужи заявката Ви). Достоверността на личните данни се проверява и те служат само, за да може да бъде завършена коректно поръчката Ви. "ТЕХНИКА - ЗН" ООД ще използва личните Ви данни само, за да може да изпълни поетите към вас ангажименти предполагащи употребата им – изпълнение на поръчка, отговор на запитване, изготвяне на оферти и специални предложения по желание на потребителя.

Ние разбираме колко важна е сигурността за нашите клиенти и затова между www.avlonbg.com и вашия клиентски браузър връзката е криптирана. Всеки път, когато въвеждате данни за поръчката си или извършвате онлайн разплащания, автоматично се задейства SSL сертификат, който гарантира висока степен на защита на конфиденциалната ви информация. SSL сертификата се задейства и когато потребителя навигира и предприема действия в секция "Моят профил".

Търговски съобщения

"ТЕХНИКА - ЗН" ООД не изпраща непоискани търговски съобщения на своите потребители без предварителното им съгласие. Това е противозаконна и неетична практика, която "ТЕХНИКА - ЗН" ООД твърдо отказва да прилага. В случай, че наш потребител доброволно се е съгласил да получава рекламни или други съобщения, той винаги има правото да се откаже от тях. КЗП води електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, по ред, определен с наредба на Министерския съвет. На тези електронни адреси е забранено да се изпращат непоискани търговски съобщения и ако по някаква причина сте вписани в този регистър, молим ви да ни уведомите.

При възникване на спорове от различно естество, които не са регламентирани в гореописаните условия за ползване, се позоваваме на фирмената ни политика, Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите. Ще направим всичко необходимо, за да останете доволни от нашето обслужване.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефон за връзка.


© 2007 - 2024 Авлон ЕООД Някои права запазени | Всички цени в сайта са с включен ДДС